Mana 2016

Psaumes 148, 1-14
31.12 Midera

Salamo 148.1-14

1Tessaloniciens 5, 12-28
22.12 Famaranan-teny

1Tesaloniana 5.12-28

1Tessaloniciens 2, 1-12
21.12 Mila vonona foana

1Tesaloniana 5.1-11

1Tessaloniciens 4, 13-18
20.12 Ny amin'ireo maty

1Tesaloniana 4.13-18

1Tessaloniciens 3, 1-13
18.12 Tia izay naterany

1Tesaloniana 3.1-13

1Tessaloniciens 2, 1-12
16.12 Toe-tsaina sy toe-pò rehefa hitory ny Filazan-tsara

1Tesaloniana 2.1-12 : 2Korintiana 11.24 In-dimy aho no nokapohin'ny Jiosy inefa-polo latsaka iray avy.

1Tesalonianina 1, 1-10
15.12 Ny hatsaran'ny Filazan-tsara

1Tesaloniana 1.1-10 : 1Korintianina 13.13 Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana: fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo.

Esther 9, 16-10, 3
14.12 Porima

Estera 9.16-10.3 : 9.26 Izany no nanaovana ireo andro ireo hoe Porima, dia araka ny anarana hoe Pora. Ary araka ny teny rehetra tamin'izany taratasy izany sy izay hitany ny amin'izany zavatra efa nanjò azy izany 

Estera 9, 1-15
13.12 Androm-Pandresena

Estera 9.1-15 : Romana 8.37 Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny Mpandresy isika amin'ny alalan'ilay Tia antsika.

Estera 8, 1-17
12.12 Mifaly amin'ny Famonjena

Estera 8.1-17 : 6 fa hataoko ahoana no fijery ny loza hanjò ny fireneko? Ary hataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako?

Estera 7, 1-10
11.12 Ny Fanasan'i Estera

Estera 7.1-10 : 6 Fa hoy Estera: Io Hamana ratsy fanahy io no rafilahy sy fahavalo! Dia raiki-tahotra teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny vadin'ny mpanjaka Hamana.

Estera 6, 1-14
10.12 Samy Mandray ny Valin'asany avy

Estera 6.1-14 : Galatiana 6.7 Aza mety hofitahina ianareo; Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona no hojinjany.

Estera 5, 1-14
09.12 Izay Tò fò Mpamosavy

Estera 5.1-14 : "Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony hotandremana; Fa avy ao aminy no hihavian'ny aina." Ohabolana 4.23.   

Estera 4, 1-17
08.12 Manao ny namana ho Mihoatra noho ny tena

Estera 4.1-17 : 16 Mandehana ary, vorio ny Jiosy rehetra izay mba ato Sosana ary mifadia hanina noho ny amiko, ka aza mihinana na misotro hateloana na andro na alina; ary izaho sy ny ankizivaviko hifady toy izany koa, ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka, na dia tsy araka ny lalàna aza; koa raha tahiany maty aho, dia maty.

Estera 3, 1-15
07.12 Fofoina ny Jiosy

Estera 3.1-15 : Marka 8.38 Fa na iza na iza no ho menatra Ahy sy ny teniko amin'itý taranaka sady mijangajanga no manota itý, dia ho menatra azy kosa ny Zanak'olona, raha avy amin'ny voninahitrin’ny Rainy mbamin'ny anjely masina.

Estera 2, 1-23
06.12 Fahatsarana anaty

Estera 2.1-23 : " 3 Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany, toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjoana; 4 fa aoka ho toetra miafina ao am-pò, izay tsy mety ho lò, dia ny fanahy malemy sady miadana, izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra." (1Petera 3)

Estera 1, 1-22
05.12 Lanonana Nanimba zavatra

Estera 1.1-22 : Efesiana 5.18 Ary aza ho mamon-divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-pò amin'ny ratsy, fa aoka hofenoina ny Fanahy, 19 ka mifampilazà amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny Tompo,

Apokalypsy 22, 6-21
04.12 Ho avy i Jesoa

Apokalypsy 22.6-21 : 7 Ary, Indro, avy faingana Aho; sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'itý boky itý.

Apokalypsy 21, 9-27;22, 1-5
03.12 Jerosalema vaovao

Apokalypsy 21.9-22.5

Apokalypsy 20, 1-15
01.12 Fanjakana arivo taona

Apokalypsy 20.1-15

Apokalypsy 19, 11-21
30.11 Ho avy Jesoa

Apokalypsy 19.11-21

Apokalypsy 19, 1-10
29.11 Asandrato ny fiderana

Apokalypsy 19.1-10

Apokalypsy 18, 1-24
28.11 Rava Babylona

Apokalypsy 18.1-24

Exode 39, 32-43
20.11 Vita ny asa

Eksodosy 39.32-43

Exode 39, 1-31
19.11 Fankatoavana

Eksodosy 39.1-31

Exode 38, 21-31
18.11 Tatitrin'ny asa

Eksodosy 38.21-31

Exode 36, 8-38
15.11 Manomboka ny asa

Eksodosy 36.8-38

Exode 35, 30-36, 7
14.11 Hanomboka ny asa

Eksodosy 35.30-36.7

Exode 35, 1-29
13.11 Entanina ny vahoaka

Eksodosy 35.1-29

2Tessaloniciens 3, 1-18
12.11 Ny vavaka sy ny asa

2Tesaloniana 3.1-18

Psaumes 143, 1-12
05.11 Adim-panahy lalina

Salamo 143.1-12

Jean 20, 11-18
31.10 Aza mitomany

Jaona 20.11-18

Jean 20, 1-10
30.10 Tsy hita ny faty

Jaona 20, 1-10

Jean 19, 31-42
29.10 Alevina i Jeso

Jaona 19.31-42