26.02 Mihaino tsara ny teny

Audio mp3 :

Cliquez ici.

Lioka 8, 1-15

MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY

Mana Isan'Andro

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,

fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.

Mat 4/4

 

Anio Alatsinainy 26 Febroary 2018 dia ny Lioka 8.1-15, no sakafom-panahintsika ka hojerentsika ao anatin' izany ny hoe inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ? sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?

1 Tamin’ ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’ Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra.

2 Izy dia tao amin’ Andriamanitra tamin’ ny voalohany.

Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza.

4 Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona.

5 Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin’ ny maizina; fa ny maizina tsy nandray azy.

6 Nisy lehilahy nirahin’ Andriamanitra, Jaona no anarany.

7 Izy tonga ho vavolombelona hanambara ny Mazava, mba hinoan’ ny olona rehetra noho ny teniny.

Tsy izy anefa no Ilay Mazava, fa tonga ho vavolombelona hanambara ny Mazava ihany izy.9 Tao ny tena Mazava Izay mahazava ny olona rehetra tonga amin’ izao tontolo izao.

10 Teo amin’ izao tontolo izao Izy, ary Izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala Azy.

11 Tonga tany amin’ ny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy.

12 Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’ Andriamanitra, dia izay mino ny anarany,

13 dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon’ ny nofo, na ny sitrapon’ ny olona, fa naterak’ Andriamanitra.

14 Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ ny Lahitokana avy tamin’ ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana.

15 Jaona nanambara Azy ka niantso hoe: Izy Ilay nolazaiko hoe: Izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, satria talohako Izy.

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.

MIHAINO TSARA NY TENY

Manaraka sy manompo Azy :

Izany no nataon’ny mpianatra 12 lahy sy ireo vehivavy sasany satria efa nandre ny teniny izy ireo. 

Ary tsy vitan’ny hoe nandre fa nihaino tsara ka nanaiky hanaraka sy hanompo Azy tamin’izay rehetra nalehany. 

Manao ahoana kosa ny nandrenesanao ny Tenin’Andriamanitra sy ny fanirianao hanaraka Azy vokatr’izany ?

Hatraiza ny fankatoavako ?

Fanoharana no nentin’i Jeso Kristy nanambarana izany fankatoavan’ny olona ny Tenin’Andriamanitra izany. 

Karazany efatra no asehony eto : 

- Ireo teny amoron-dalana tsy nahazo toerana tsara hany ka mora tamin’ny devoly ny nanaisotra azy: tsy nahafantatra akory ny hevitrin'ny teny reny izy ireo 

– Faharoa, ireo teny ambony vatolampy dia nandray ny teny tamin’ny hafaliana fa tsy nanam-paka, hany ka mora levona: ny fihetseham-po fotsiny no nibaiko azy ireo 

– Fahatelo, ireo mbola voafatotrin'ny fiahiahiana ny fiainana sy ny harena eto amin’izao fiainana izao : mbola voafatotrin'ny filàna ara-nofo maro ireo 

– Farany, ireo teny amin’ny tany tsara: ireo no nihaino tsara sy nankato izay nambara taminy.

Fanontaniana :

Aiza amin’ireo no misy anao ?

Fomba fisehony :

Ny fomba fisehony fotsiny no hazavain’i Jeso eto fa raha ny marina dia karazany roa ihany ireo olona ireo: ny mino sy ny tsy mino. 

Rehefa atao ny fandinihana dia vitsy an’isa ireo izay tena nandray ny teny ka nankato izany.

Mamita-tena :

Izany no hilazan’ny Apostoly Jakoba ny olona izay mihaino fotsiny ihany ny teny fa tsy mankato ka nahatonga azy namporisika hoe: 

”Fa aoka ho mpankato ny teny ianareo fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.” 

Jakoba 1.22

 

Hamaranantsika ity Mana androany ity dia hivavaka ho an'ny Fampianarana sy ny Fanabeazana  eto  amin'ny  Fikambanana Mpiara Mamaky ny Baiboly isika.

Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy, na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve ?

 

Mpiara-Mamaky ny Baiboly - Mana Isan'Andro

" Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao "

Salamo 119.105