24.02 Manoloana ny fikasan'Andriamanitra

Audio mp3 :

Cliquez ici.

Lioka 7, 24-35

MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY

Mana Isan'Andro

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,

fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.

Mat 4/4

 

Ny sakafom-panahintsika anio Sabotsy 24 Febroary 2018 dia ny Lioka 7.24-35, no teny hovakiantsikaka ka hojerentsika amin' izany ny hoe inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ? sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?  

24 Ary rehefa lasa ny irak’ i Jaona, dia nilaza an’ i Jaona tamin’ ny vahoaka Jeso ka nanao hoe : Hizaha inona no nalehanareo tany an' efitra ? Volotara nohozongozonin’ ny rivotra va ?

25 Sa hizaha inona no nalehanareo ? Olona mitafy lamba soa Gr. malemy va ? Indro, ny mitafy lamba soa sy mihinana zava-pý dia ao an-tranon'ny mpanjaka. 

26 Sa hizaha inona no nalehanareo tany ? Mpaminany va ? Eny, hoy Izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. 

27 Fa izy ilay voasoratra hoe : Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny lalanao eo alohanao.

28 Lazaiko aminareo : Amin’ izay naterakin'ny vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona; nefa ny kely indrindra amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra dia lehibe noho izy.

29 Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory hetra raha nandre, dia nanamarina an’ Andriamanitra, satria natao batisa tamin’ ny batisan’ i Jaona izy.

30 Fa ny Fariseo sy ny mpahay lalàna kosa nandà ny fikasan’ Andriamanitra, satria tsy mba nanatona hataon’ i Jaona batisa izy.

31 Tahaka ny inona ary no hanoharako ny olona amin’ itý taranaka itý ? tahaka ny inona moa izy ?

32 Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay mifampiantso hoe : Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy hianareo; efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy nitomany hianareo.

33 Fa tonga Jaona Mpanao-batisa tsy nihinan-kanina na nisotro divay, ka hoy hianareo : Manana demonia izy.

34 Tonga ny Zanak’ olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy hianareo : Indro, olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan’ ny mpamory hetra sy ny mpanota.

35 Fa ny fahendrena dia hamarinin’ ny zanany rehetra.

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.

MANOLOANA NY FIKASAN’ANDRIAMANITRA

Rehefa lasa ireo mpianatr’i Jaona dia nanambara zavatra tsara momba itý farany Jeso.

Iza moa Jaona mpanao batisa ? (24-28)

Mampiseho azy ho lehilahy hentitra, tsy mandala ny fahafinaretan’izao tontolo izao, nanao ho laharam-pahamehana ny asan’Andriamanitra, ny Tompo. 

Izany no nanaovany azy ho lehibe indrindra amin’ireo mpaminany. 

Inona re ireo zavatra izay manamatroka ny fanokanan-tenanao ho an’Andriamanitra ?

Miditra ao amin’ny planin’Andriamanitra (29-30).

Mba hiomanantsika handray ny fanjakan’Andriamanitra, dia mila misafidy ny hibebaka isika ary miala amin’ny fahazarana sy toe-pò ratsy. 

Inona no nataon’ny vahoaka sy ireo “mpamory hetra” ? (29) 

Izany no nahazoany fiainam-baovaotao amin’i Jeso. 

Hatraiza ny fahatsiarovanao ny fahadisoanao, mba hiovanao sy hitomboanao amin’ny firaisan’aina amin’i Jeso ?

Ny atao hoe tsy mino dia tsy manaiky ny planin’Andriamanitra ho an’ny fiainany (31-35).

Ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna, izay feno avonavona sy fiheveran-tena ho tena mahalala ny fomban-drazana, dia lasa ivelan’ny fibebahana sy ny fahasoavan’Andriamanitra ao amin’ny Jeso Kristy. 

Ny tsy firaharahiany izany dia nahatonga ny fiainany tao anatin’ny fahadisoan-kevitra. 

Mba jereo ny fiainanao : inona ny faharesen-dahatrao, na ny hevitrao izay tsy mifanaraka amin’ny hevitr’Andriamanitra ?

Fahamarinana :

“ Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra, 

mampianatra antsika handà izay toe-panahy tsy araka an’Andriamanitra 

sy ny filàn’izao tontolo izao ary ho velona amin’ny onony sy ny marina  

ary ny toe-panahy araka an’Andriamanitra amin’izao fiainana ankehitriny izao, ”

(Titosy 2.11-12)

Soratra masina ho an’ny herinandro :

Omeo izay rehetra mangataka aminao; 

ary raha misy maka ny anananao, 

dia aza manaraka izany aminy.

Lioka 6.30

 

Anio Asabotsy isika dia hivavaka ho an'ny asa fanompoana eo anivon'ny mpivady sy ny fianakaviana. 

Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy, na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve ?

 

Mpiara-Mamaky ny Baiboly - Mana Isan'Andro

" Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao "

Salamo 119.105