22.02 Jeso mitety faritra

Audio mp3 :

Cliquez ici.

Lioka 7, 1-17

MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY

Mana Isan'Andro

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,

fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.

Mat 4/4

 

Anio Alakamisy 22 Febroary 2018 dia ny Lioka 7.1-17, no teny hovakiantsika ka hojerentsika ao anatin' izany ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ? sy ny hoe inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ? 

1 Ary rehefa vitan’ i Jeso teo anatrehan’ ny olona izany tori-teniny rehetra izany, dia nankany Kapernaomy Izy.

2 Ary ny mpanompon’ ny kapiteny anankiray, izay malalany, dia narary efa ho faty.

3 Koa raha nahare ny amin’ i Jeso ilay kapiteny, dia naniraka loholon’ ny Jiosy hankeo aminy hangataka Azy mba ho avy ka hahasitrana ny mpanompony.

Ary rehefa tonga teo amin’ i Jeso ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe : Miendrika ny hanaovanao izany izy,

satria tia ny firenentsika izy, sady izy no efa nanao ny synagoga ho antsika.

Ary Jeso nandeha niaraka taminy. Ary rehefa efa mby teo akaikin’ ny trano Izy, ilay kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena Azy ka nanao taminy hoe : Tompoko, aza manahirana ny tenanao Hianao; fa tsy miendrika hidiranao ao ambanin’ ny tafon-tranoko aho.

7 Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy miendrika hankeo aminao; fa mitenena ihany, dia ho sitrana ny ankizilahiko.

Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko; koa hoy izaho amin’ ny anankiray : Mandehana, dia mandeha izy, ary amin’ ny anankiray koa Avia, dia avy izy, ary amin’ ny mpanompoko : Ataovy izao, dia manao izy.

9 Ary nony nahare izany Jeso, dia gaga taminy; ary dia nitodika Izy ka nanao tamin’ ny vahoaka izay nanaraka Azy hoe : Lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany Aho, na dia tamin’ ny Isiraely aza.

10 Ary nony tafaverina tao an-trano ireo iraka ireo, dia hitany fa sitrana ilay mpanompo.

Ny nananganan’ i Jesoa ny zanakalahin’ ilay mpitondra-tena tao Naina

11 Ary taoriana kelin’ izany Jeso dia nankany an-tanàna atao hoe Naina; ary nanaraka Azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka.

12 Ary rehefa mby teo akaikin’ ny vavahadin’ ny tanàna Izy, dia, indro, nisy fatin’ ny lehilahy anankiray nentina nivoaka, izay zanakalahy tokan’ ny reniny, sady mpitondra-tena ravehivavy; ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy.

13 Ary nony nahita an-dravehivavy ny Tompo, dia onena azy ka nanao taminy hoe : Aza mitomany.

14 Ary nanatona Izy ka nanendry ny tranovorona, dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jeso : zatovo, hoy Izaho aminao : Miarena.

15 Dia niarina ny maty sady niteny, ary dia natolony tamin-dreniny.

16 Ary raiki-tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an’ Andriamanitra hoe : Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika; ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony.

17 Dia niely teny Jodia rehetra sy teny amin’ ny tany manodidina rehetra ny lazan’ i Jeso ny amin’ izany zavatra izany.

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.

JESOA MITETY FARITRA 

Kapernaomy.

Tanàna any amin’ny 145 km miala avy ao Jerosalema izy itý. 

Raha vao tonga tany i Jeso dia nandre zava-mahagaga Azy tanteraka. 

Inona izany ? 

Finoana ! Finoan’ny olona iray, olona manana ny maha izy azy, hoy ny fitenintsika, satria manam-boninahitra, kapiteny teo amin’ny laharana maha miaramila azy. 

Nanana mpanompo izy izay narary efa ho faty (2). 

Ny fandrenesany an’i Jeso tonga tao an-tanànany no nanaitra azy ka nampanirahany olona hilaza aminy mba hanasitrana itý mpanompony. 

Dia avy tokoa i Jeso. 

Saingy inona no nitranga ? 

Tsy navelan’itý kapiteny hiantrano ao aminy akory i Jeso fa nasainy niteny fotsiny mba ho sitrana ilay mpanompony. 

Izany no nahatalanjona an’i Jeso ka nahaloa-bolana Azy hoe : ” Tsy mbola nahita finoana tahaka izany Aho na dia tamin’ny Isiraely aza” (9b).

Naina.

Tanàna kely iray eo ambanimbanin’i Kapernaomy izy itý. 

Ny zavatra hitan’i Jeso tao indray dia faty efa ao anaty vata nentina nivoaka ny trano handeha halevina narahin’ny olona marobe (12b). 

Fa Jeso kosa raha nahita izany dia onena ilay reny satria, sady mpitondra-tena izy no tsy nanana afa-tsy io zanany lahy izay maty io. 

Nikasika ny vata Izy ka nampijanona izay nilanja ary nanangana ilay tovolahy tamin’ny maty (14b).

Nidera An’Andriamanitra ny olona.

Nahita izany asa mahagaga nataon’i Jeso izany ireto olona marobe ka velom-piderana sy fisaorana an’Andriamanitra. 

Mbola mitohy hatramin’izao androntsika izao ny asa mahagaga ataon’i Jeso. 

Inoana fa mahatsapa izany isan’andro ianao.

 

Hamaranantsika ity Mana androany ity dia hivavaka ho an'ny asa fanompoana eo anivon'ny ankizy, sy ny andolan-tsento ary ny tanora isika.

Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy, na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve ?

 

Mpiara-Mamaky ny Baiboly - Mana Isan'Andro

" Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao "

Salamo 119.105

×