19.03 Ny fitiavan'ny Tompo no fototra

Audio mp3 :

Cliquez ici.

Apokalypsy 2, 8-11

MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY

Mana Isan'Andro

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,

fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.

Mat 4/4

 

Anio Alatsinainy 19 Marsa 2018 dia ny Apokalypsy 2.8-11, no sakafom-panahintsika ka hojerentsika ao anatin' izany ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ? sy ny hoe Inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ? 

8 Ary soraty ho amin’ ny anjelin’ ny fiangonana any Smyrna: Izao no lazain’ ny Voalohany sy ny Farany, Izay efa maty, nefa velona indray :

9 Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao (nefa manan-karena hianao), ary ny fitenenan-dratsy ataon’ izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa synagogan’ i Satana.

10 Aza matahotra izay efa hiaretanao; indro, ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano-maizina, mba ho voazaha toetra hianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin’ ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana.

11 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ ny Fanahy amin’ ny fiangonana. Izay maharesy dia tsy hosimban’ ny fahafatesana faharoa.

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.

NY FITIAVAN’NY TOMPO NO FOTOTRA

Kristy, ivon’ny fiangonana.

Manazava, miaro, mihazona ary manitsy nyFiangonany ny Tompo miaraka amin’ireo Anjeliny (kintana fito) isam-piangonana (fanaovan-jiro volamena fito). 

Manana teny ambara manokana ho an’ny Fiangonana tsirairay Izy.

Tsy misy miafina Aminy.

Nifofotra tamin’ny asan’ny Tompo. 

Niharitra fanenjehana noho ny anaran’ny Tompo. 

Ary tsy nahazaka ny mpanao ratsy sy izay nilaza azy ho mpanaradia ny Tompo anefa tsy izy akory ny Fiangonana tao Efesosy. 

Fantatrin'ny Tompo izany fahatsarana ivelany izany.Fa ny Tompo dia mijery ny fo (1Samoela 16.7).

Fitiavana Agape.

Ny Fiangonan’i Kristy anefa dia miorina amin’io Fitiavana io. 

Ilay Fitiavana manome, tsy mandatsa ary mampifandray ny olona samy olona rehefa vita fihavanana amin’Andriamanitra.

Fitiavana mamonjy sy manafaka ary manarina indray. 

Ny Fiangonana dia natao hamerina ny olona ho amin’izany Fitiavan’i Kristy izany fa tsy natao hanilika izay tsy an’i Kristy. 

Tsy maintsy miverina amin’ny Fitiavan’i Kristy isika raha tsy izany dia ho miasa foana. Mampahatsiaro ny Matio 7.21-23 izany. 

Mijery ny olona tahaka ny fahitan’ny Tompo azy.

Tsy izay miseho anio.

Ilay Tompo efa izy hatrizay hatrizay sy ho mandrakizay no nampahery itý Fiangonana Smirna itý. 

Fiangonana narefo sy nahantra ary niharitra fahoriana noho ny fanenjehana mafy. 

Tena i Kristy no antony nahavelomany ary ny fahafatesana no nahazoany tombony.

Mety hijaly ara-tsaina sy ara-nofo mandram-piala etỳ an-tany ny olon’i Kristy fa tsy manafoana ny mandrakizainy, izay efa nomanin’ny Tompo ho azy izany.

Vavaka :

Asehoy ahy Tompo ny fahalemeko

hahaizako manitsy ny diako.

Omeo hery aho hiatrehako

sy hahazakako ny fisedranao ny finoako.

Amena !

 

Hamaranantsika ity Mana androany ity dia hivavaka ho an'ny Fampianarana sy ny Fanabeazana  eto  amin'ny  Fikambanana Mpiara Mamaky ny Baiboly isika.

Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy, na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve ?

 

Mpiara-Mamaky ny Baiboly - Mana Isan'Andro

" Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao "

Salamo 119.105

×