19.02 Ny tena fiainana kristianina

Audio mp3 :

Cliquez ici.

Lioka 6, 27-36

MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY

Mana Isan'Andro

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,

fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.

Mat 4/4

 

Anio Alatsinainy 19 Febroary 2018 dia ny Lioka 6.27-36, no sakafom-panahintsika ka hojerentsika ao anatin' izany ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ? 

27 Kanefa hoy Izaho aminareo izay mihaino : Tiava ny fahavalonareo; manaova soa amin’ izay mankahala anareo;

28 misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an’ izay manisy ratsy anareo.

29 Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray; ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza.

30 Omeo izay rehetra mangataka aminao; ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy.

31 Ary araka izay tianareo hataon’ ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa.

32 Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo ? fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy.

33 Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo ? fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany.

34 Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanonitra hianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo ? fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota, handraisany toraka izany indray.

35 Fa tiava ny fahavalonareo, ary manaova soa, dia mampisambora, ka aza kivy na amin’ inona na amin’ inona, dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny Avo Indrindra hianareo; fa Izy mora fanahy amin’ izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy.

36 Aoka ho mpamindra fò hianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fò.

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.

NY TENA FIAINANA KRISTIANA

Mifanohitra amin’izay heverina.

Taiza teto ambonin’ny tany no efa nisy nampianatra hoe : Tiavo ny fahavalonareo ? 

I Jeso Kristy no namoaka izany fampianarana izany voalohany indrindra. 

Nahatsiaro nijaly ny Jiosy teo ambany vahohon’ny Romana kanefa tamin’izany toe-javatra izany no nanaovan’i Jeso itý fampianarana itý mba ho tia ny fahavalo. 

Ary mbola notovanany zavatra hafa koa aza hoe : manaova soa, misaora ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy sy manozona ary mankahala anareo.

Mba mety ho vitan’olombelona ve izany ? 

Tsia ! 

Tena tsy vita tokoa izany. 

Fa ny fananana ny Fanahy Masina irery ihany no fanalahidy hanampy ny Kristiana hahatanteraka izany. 

Ohatra iray lehibe amin’izany i Stefana izay nahavita nivavaka ho an’ireo nitora-bato azy ka nilaza hoe : “Aza atao ho helony anie izao ota izao” (Asa 7.60) satria feno ny Fanahy Masina izy.

Lalàm-piainana tsotra.

Izay tianao hataon’ny olona aminao no mba ataovy aminy aloha. 

Fomba fiainana tena tsotra izany raha dinihina saingy maro amin’ny olona na dia Kristiana aza no tsy mahafolaka izany. 

Fomba iray ahafahana mandrefy ny halalin’ny finoana an’i Jeso Kristy izany.

Fanontaniana :

Hatraiza àry ny finoanao raha oharina amin’izany ?

Kristiana miavaka amin’ny fomba fiaina.

Ny ankamaroan’ny olona, raha tsy ny olona rehetra mihitsy aza, dia tsy mifandray afa-tsy amin’ny olona fantany ihany. 

Ireo ihany no arahabainy. Fa ny Kristiana kosa dia takian’i Jeso hahay mifandray amin’ny olona rehetra na dia ny fahavalony aza. 

Eto indrindra no hanamafisana ilay famporisihana hoe : ”Aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo dia tahaka ny zanaka malala.” (Efesiana 5.1)

Izany ihany no lalan-tokana hananana io fomba fiaina iray miavaka io.

 

Hamaranantsika ity Mana androany ity dia hivavaka ho an'ny Fampianarana sy ny Fanabeazana  eto  amin'ny  Fikambanana Mpiara Mamaky ny Baiboly isika.

Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy, na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve ?

 

Mpiara-Mamaky ny Baiboly - Mana Isan'Andro

" Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao "

Salamo 119.105

×