15.03 Miantso vonjy

Audio mp3 :

Cliquez ici.

Salamo 38, 1-22

MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY

Mana Isan'Andro

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,

fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.

Mat 4/4

 

Anio Alakamisy 15 Marsa 2018 dia ny Salamo 38.1-22, no teny hovakiantsika ka hojerentsika ao anatin' izany ny hoe inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ?

1 Salamo nataon’ i Davida. Ho fampahatsiarovana. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy; ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy.

Fa mitsatoka amiko ny zana-tsipìkanao, ary manindry ahy mafy ny tananao,

3 Tsy misy fahasalamana ny nofoko noho ny fahatezeranao; tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako.

4 Fa ny heloko efa mihoatra ny lohako; tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako.

5 Maimbo sady mihady ny feriko noho ny hadalako.

6 Mitanondrika sy mijoretra indrindra aho, ary misaona mandrakariva.

7 Ary ny vaniako henika ny aretina mahamay, ka tsy misy fahasalamana ny nofoko.

8 Marikoditra aho sady torovana indrindra; midradradradra aho noho ny fitolokon’ ny foko.

9 Ry Tompo ô, eo anatrehanao ny faniriako rehetra; Ary ny fisentoako tsy mba miafina aminao.

10 Miemponempona ny foko, lany ny heriko, ary ny fahiratan’ ny masoko aza efa nandao ahy.

11 Ny olo-malalako sy ny sakaizako aza efa manalavitra ny fahoriako; Ary ny havako mijanona eny lavitra eny.

12 Mamela-pandrika izay mitady ny aiko; ary izay mitady hanimba ahy miteny fanimbana, sy misaim-pitaka mandrakariva.

13 Fa izaho dia tahaka ny marenina ka tsy mandre, ary tahaka ny moana ka tsy mahaloa-bava;

14 Eny, dia tahaka ny olona tsy mandre, sady tsy misy teny havaly eo am-bavany.

15 Fa ianao no antenaiko Jehovah ô; ianao no hamaly, ry Tompo Andriamanitra ô.

16 Fa hoy izaho : sao dia hifalian’ izy ireo anie aho; ary raha mibolisatra ny tongotro, dia hirehareha amiko izy.

17 Fa efa ho lavo aho, ary ny fanaintainako dia tsaroako mandrakariva.

18 Fa ny heloko no hambarako; matahotra aho noho ny fahotako.

19 Fa ny fahavaloko velona ihany sady mahery; ary maro no mandrafy ahy tsy ahoan-tsy ahoana;

20 Ary mamaly ratsy ny soa izy ireo ka mandrafy ahy ho valin’ ny fanarahako ny tsara.

21 Aza mahafoy ahy, Jehovah ô; Ry Andriamanitro ô, aza manalavitra ahy.

22 Faingàna hamonjy ahy, ry Tompo, Mpamonjy ahy ô.

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.

MIANTSO VONJY

Itý Salamo nosoratan’i Davida itý dia azo atao vavaka ho an’izay mandalo fanaintainana lalina na ara-batana na ara-tsaina.

Vesatrin'ny fahotana.

Ao anatin’ny tsy fahasalamana i Davida no mahatsiaro fa misy heloka vitany, izay mahatonga ny fahatezeran’Andriamanitra. 

Mafy tokoa izany iharan’ny kapok’Andriamanitra izany. 

Nefa raha zohina dia tsy ny Tompo akory no nanimba ny fiainany, fa ny fahotany ihany. 

Ary eto dia hita fa niaiky ny mpanoratra fa “hadalana” no nataony, izany hoe fanahy iniana mihitsy (5). 

Izany ditrany izany dia niatraika tamin’ny vatany, tamin’ny alalan’ny aretina (4-9); tamin’ny fihetseham-pony (10, 11) ary nahatonga fanilikilihan’ny manodidina (9). 

Fa indrindra koa, nanaisotra ny fiadanam-pony io fahotana io.

Fahamarinana.

Manimba ny fahotana, nefa tsy midika hoe famaizan’Andriamanitra foana ny aretina na ny ady mafy mahazo ny mpanompony. 

Fomba hitaizan’Andriamanitra ny zanany koa ireny. 

Azo lazaina ho fanehoam-pitiavana mihitsy aza. 

Ny olona tomady koa dia tsy hoe tsy nanao fahadisoana, fa fahasoavan’ny Tompo ny fahasalamana. 

Ny sazy noho ny fahotana vitantsika dia efa nentin’i Kristy tamin’ny hazo-fijaliana.

Fitodihana amin’Andriamanitra.

Ny hadalana ataon’ny olona dia vao mainka mampahazo aina ny fahavalony. 

Na inona na inona nefa antony mahatonga ny fahoriana, ny vaha-olana dia ny fiantorahana amin’Andriamanitra (15). 

Tsy misy tokony hiraketana am-pò ny teny mandratra afafin’ny manodidina, ny Tompo no hamaly ireny (13, 14).

Raha mafy ny manjò,

Mitanondrika ny loha,

Very hevitra ny tena,

Aoka tsy hihenahena.

Aza dia manary toky

Fa antsoy Jeso Zoky

Hampitraka, hampahery,

Hanasitrana ny fery ! 

 

Hamaranantsika itý Mana androany itý dia hivavaka ho an'ny asa fanompoana eo anivon'ny ankizy, sy ny andolan-tsento ary ny tanora isika.

Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy, na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve ?

 

Mpiara-Mamaky ny Baiboly - Mana Isan'Andro

" Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao "

Salamo 119.105