05.03 Lalan'ny fahombiazana

Audio mp3 :

Cliquez ici.

Salamo 37, 22-40

MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY

Mana Isan'Andro

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,

fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.

Mat 4/4

 

Anio Alatsinainy 05 Marsa 2018 dia ny Salamo 37.22-40, no sakafom-panahintsika ka hojerentsika ao anatin' izany ny hoe inona no teny fampaherezana na teny fikasana omen' ny Tompo ahy ve ao ? sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ? 

22 Fa izay tahìny no handova ny tany; Ary izay ozoniny kosa no hofongorana.

23 Avy amin’ i Jehovah no mahalavorary ny dian’ ny olona, ka Izy no mankasitraka ny lalany.

24 Na dia lavo aza izy, tsy dia mikarapoka, fa Jehovah no mitantana azy.

25 Efa mba tanora ihany aho, ary efa antitra ankehitriny; Fa tsy mbola hitako izay marina nafoy, na ny zanany mangataka hanina.

26 Miantra mandrakariva ireny ka mampisambotra; ary ny taranany hotahina.

27 Halaviro ny ratsy, ka manaova soa. Dia honina mandrakizay hianao.

28 Fa Jehovah tia rariny sady tsy hahafoy ny olony masina; Harovana mandrakizay ireo; Fa taranaky ny ratsy fanahy hofongorana,

29 Ny marina handova ny tany Ka honina ao aminy mandrakizay

30 Ny vavan’ ny marina miresaka fahendrena, Ary ny lelany manambara ny rariny.

31 Ny lalàn’ Andriamaniny no ao am-pony; Tsy mba ho solafaka ny diany.

32 Mitsikilo ny marina ny ratsy fanahy ka mitady hahafaty azy.

33 Jehovah tsy hahafoy azy ho eo an-tànany. Na hanameloka azy, raha tsaraina izy.

34 Miandrasa an’ i Jehovah, ka tandremo ny lalàny, dia hanandratra anao handova ny tany Izy; Ho faly hahita ny hamongorana ny ratsy fanahy hianao.

35 Efa hitako ny ratsy fanahy, fa loza loatra izy, ary nandrahaka tahaka ny hazo maitso maniry ho azy;

36 Kanjo nandalo izy ka, indro, tsy teo intsony; Ary nitady azy ka, tsy hita izy.

37 Diniho ny mahitsy, ka jereo ny marina; Fa misy farany ho an’ ny olona tia fihavanana.

38 Fa ny mpanota haringana avokoa; Ny hihafaran’ ny ratsy fanahy ho fongotra.

39 Fa ny famonjena ny marina dia avy amin’ i Jehovah; Fiarovana mafy ho azy amin’ ny andro fahoriana Izy.

40 Ary Jehovah mamonjy azy sy manafaka azy; eny, manafaka azy amin’ ny ratsy fanahy Izy ka mamonjy azy, satria nialoka taminy izy.

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.

LALAN’NY FAHOMBIAZANA

Ny fiafaran’ny fiainana.

Mety ho mamiratra ny fijery ny fiainan’ny ratsy fanahy (35), nefa endrika ivelany ihany izany (36). 

Hofongorana ny taranany (27) ary tsy misy fanantenana ny ho aviny (38). 

Na dia mitady hatrany izay haminganana ny marina aza izy dia tsy ho lasa lavitra satria arovan’Andriamanitra ireny (32, 33). 

Miverimberina eto fa ny tsara fanahy no handova ny tany (27, 29, 34). 

Ary mbola hita any amin’ny Testamenta Vaovao koa izany (Matio 5.5). 

Mifanohitra tanteraka amin’ny hanjo ny ratsy fanahy. 

Te hahomby ve ianao ? 

Mandehana araka ny fahamarinan’Andriamanitra.

Toro-hevitrin'ny ela nihetezana :

“Halaviro ny ratsy ka manaova soa” (27). 

Marobe ireo vokatrin'ny fanaovan-tsoa sy fahamarinana voatanisa amin’itý Salamo itý. 

Ary tsapa fa miandany amin’ny tsara fanahy ny Tompo (33). 

Tsy toetra ara-boajanahary anatin’ny olombelona nefa ny manasoa ny hafa sy ny mandeha araka ny fahamarinana. 

Mila ny Tompo hampianatra sy ho maodelin’ny fanaovan-tsoa sy ny fahafoizana. 

Ny finoana ny famonjeny teo amin’ny hazo fijaliana no hanafaka antsika amin’ny fitiavan-tena, izay mahatonga ny tsy fahamarinana sy ny fankahalana ary ireo asa ratsy isan-karazany. 

Jeso, Ilay marina tsy nahitana tsiny, nefa nahafoy ny ainy mba hanadio sy hanamarina antsika mpanota. 

Ao amin’ny Tenin’Andriamanitra no ianarana izany. 

Raha zohina ny tsiambaratelon’ny olo-marina dia ny fandraketany ao am-pony ny lalàn’

Andriamanitra, dia ny Baiboly (31).

Hafatra :

Tsy anenenana ny manao soa fa misy valiny foana.

Aza reraka manao ny marina sy mahitsy.

Ny Tompo anie hampianatra antsika izany.

 

Hamaranantsika itý Mana androany it dia hivavaka ho an'ny Fampianarana sy ny Fanabeazana  eto  amin'ny  Fikambanana Mpiara Mamaky ny Baiboly isika.

Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy, na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve ?

 

Mpiara-Mamaky ny Baiboly - Mana Isan'Andro

" Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao "

Salamo 119.105