03.03 Mpiara-miasa amin'i Jeso

Audio mp3 :

Cliquez ici.

Lioka 9, 10-17

MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY

Mana Isan'Andro

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,

fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.

Mat 4/4

 

Ny sakafom-panahintsika anio Sabotsy 03 Marsa 2018 dia ny Lioka 9.10-17, no teny hovakiantsika ka hojerentsika amin' izany ny hoe inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ?   

10 Ary rehefa niverina ny Apostoly, dia nanambara tamin’ i Jeso izay efa nataony. Ary Izy nitondra azy ka nandeha nitokana nankany amin’ ny tanàna atao hoe Betsaida.

11 Ary ny vahoaka, nony nahalala, dia nanaraka Azy; ary Izy nandray azy tsara ka nilaza taminy ny amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra; ary izay marary dia nositraniny.

12 Ary nony efa ho hariva ny andro, dia nanatona ny roa ambin’ ny folo lahy ka nanao taminy hoe : Ravao ny vahoaka mba hankanesany eny amin’ ny vohitra manodidina sy any an-tsaha handry sy hitady hanina; fa atỳ an-tany foana isika.

13 Fa hoy Izy taminy : Omeonareo hanina izy. Ary hoy ireo : Tsy manana mihoatra noho ny mofo dimy sy hazandrano roa izahay, raha tsy handeha hividy hanina ho an’ ireo olona rehetra ireo.

14 Fa tokony ho dimy arivo lahy izy. Ary hoy Izy tamin’ ny mpianany : Asaovy mipetraka an-tokony izy ka tokony ho dimam-polo avy.

15 Dia nataony izany, ka nampipetraka azy rehetra izy.

16 Ary rehefa noraisin’ i Jeso ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy, ka nanaovany fisaorana ireo, dia novakiny ka natolony ny mpianany harosony eny anoloan’ ny vahoaka.

17 Dia nihinana izy rehetra ka voky; ary nangonina izay sombintsombiny sisa tsy lany, ka nisy roa ambin’ ny folo harona.

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.

MPIARA-MIASA AMIN’I JESO

Mitokana.

Ny mpianatr’i Jeso rehefa avy namita iraka dia nahay nanao tatitra taminy, ary tian’i Jeso hitokana hiarak’Aminy (10). 

Tsara alain-tahaka izany fomba fiasa izany ary indrindra ny fakana toerana mangina mitokana mivavaka eo amin’ny fanatrehan’ny Tompo hanovozana hery. 

Na dia tsy planin’i Jeso aza ny vahoaka nanaraka dia tsara fanahy sy nandray azy tsara Izy ary mbola nitory ny fanjakan ‘ny lanitra ihany sady nanasitrana ireo olona izany mila fanasitranana.

Fahagagana.

Jeso manoloana ny hanoanan’ireo vahoaka betsaka dia nitsetra azy (13). 

Ary nanome andraikitra an’ireo mpianatra Izy mba hikarakara vahoaka noana. 

Misy anjara andraikitra raisin’ny mpianatra, nitondra mofo 5 sy trondro 2 teo anoloan’i Jeso izy ireo. 

Nanaovan’i Jeso fahagagana izany. 

Hatramin’izao i Jeso dia mbola mitsetra antsika sy ireo manam-pahasahiranana ary mbola vonona hamaha ny olantsika Izy. 

Mpiara-miasa amin’i Jeso koa isika. 

Koa raha misy ny olana dia i Jeso no manome vahaolana amin’izay zava-misy ananatsika eo, na ara pitaovana, na sakafo, na asa atao dia ho ampitomboiny. 

Miara-misaotra izay kely anana dia ataon’i Tompo afa-po ary manana amby ampy aza (17).

Hafatra :

“ …Ary ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady. ”

Ohabolana 20.18

Soratra masina ho an’ny herinandro:

Fa namaly Izy ka nanao taminy hoe : 

Ny reniko sy ny rahalahiko 

dia ireto izay mandre ny tenin’ Andriamanitra ka mankatò azy.

Lioka 8.21

 

 

Anio Asabotsy isika dia hivavaka ho an'ny asa fanompoana eo anivon'ny mpivady sy ny fianakaviana. 

Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy, na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve ?

 

Mpiara-Mamaky ny Baiboly - Mana Isan'Andro

" Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao "

Salamo 119.105

×